شرکت صادرات کشمش طلایی بیدانه بسته بندی

شرکت صادرات کشمش بیدانه طلایی با هدف تولید عمده محصولی رقابت پذیر برای ورود موفق در بازار خشکبار کشورها هستیم که برنامه ریزی راهبردی را در جهت اجرای نقش تأمین کننده قوی برای کشمش بسته بندی ایفا می نماییم.
کشمش طلایی بسته بندی را با اجرای مراحلی همچون تعیین ویژگی های کیفی، انجام مرحله سایزبندی آن، انجام نمونه برداری و روش های آزمون و نشانه گذاری با مشخصات معتبر شرکت تولید می کنیم و با رعایت ضوابط حمایتی مطلوب از مشتریان، تأمین متمایزتر را برای عمل رقابت پذیری در بازار خشکبار ایفا می کنیم.
شرکت صادرات کشمش

تولید کشمش طلایی با کیفیت مرغوب استاندارد

مؤسسه استاندارد با نگاه به مصالح انگور کاران و تولید کنندگان کشمش بیدانه، به موجب رقابت پذیری این محصول در بازار جهانی، قوانین و مقرراتی را برای نحوه تولید و سالم سازی انواع کشمش تدوین و نشر نموده است که خوشبختانه با رعایت این موازین، اوضاع خوب درآمد منصفانه بر تولید کشمش و بازار پسندی مطلوب آن محقق شده است.
شماره چندین استاندارد مرتبط با آیین کار تولید محصول ارزشمند کشمش از این قرار است:

 • استاندارد آزمون اندازه گیری اقلاتوکسین به شماره ۶۸۷۲
 • استاندارد شماره ۱۲۰۰۴ مربوط به آزمون کنترل سطوح مایکوتوسین ها
 • استاندارد شماره ۹۲۳۷ مربوط به اندازه گیری اکراتوکسین A میوه های خشک
 • استاندارد مرتبط با روش نمونه برداری خشکبار به شماره ۱۰۳۶
 • استاندارد شماره ۶۷۲ برای اندازه گیری و کنترل رطوبت خشکبار
 • استاندارد اندازه گیری انیدرید سولفورو به شماره ۵۶۹
 • استاندارد شماره ۵۹۲۵ خوراک انسان برای کنترل بیشینه رواداری مایکوتوسین ها
 • استاندارد مربوط به آیین کار تولید بهداشتی و ضوابط بسته بندی کشمش به شماره ۲۳۸۲
 • استاندارد اروپا به شماره BS:EN 15662 برای آزمون سموم باقیمانده

تولید بهترین کشمش طلایی بیدانه بر اساس ضوابط و مفاد نوشته شده در استاندارد مربوطه آن میسر می باشد و تعداد بالاتری از تولید کنندگان ایفا کننده نقش شرکت صادرات کشمش هستند. شرکت ها با تجهیز امکانات فنی و با بهره گیری از اطلاعات سازمان استاندارد، محصول صادراتی آماده سازی می کنند که نتیجه روابط همکاری با بازار خشکبار جهانی در رابطه با محصول کشمش، مطلوب است.
شرکت صادرات کشمش

شرکت صادرات کشمش انگوری بیدانه درشت

کشمش انگوری بیدانه را از قرار معیار سایزبندی با شاخص تعداد دانه های درشت تر تولید می کنیم که در واقع عملیات فرآوری با نتیجه خروجی محصولی از نوع درجه یک اجرایی می شود. آنچه که مرتبط با ویژگی های کشمش طلایی بیدانه طبق ضوابط استاندارد می توان ذکر کرد را با توضیحات حدود مجاز و واحد اندازه گیری شرح می دهیم که مقدار شاخص های کیفی کشمش انگوری مرغوب عبارتند از:

 • نباید هیچ گونه آفت زنده در کشمش رویت شود.
 • باید کشمش را از شن، سنگریزه و دیگر مواد خارجی پاکسازی کرد.
 • بو و مزه کشمش با حدود مجاز طبیعی آن همخوانی داشته باشد.
 • باقیمانده میزان گوگرد با حدود مجاز بیشینه ۱۵ درصد وزن کشمش طلایی مطابقت داشته باشد.
 • آفت زدگی کشمش طلایی در حد مجاز بیشینه ۳ درصد عددی روش آزمون باشد.
 • مواد خارجی گیاهی در حدود مجاز بیشینه ۲ درصد وزنی باشد.
 • مقدار رطوبت کشمش بیشینه ۱۶ درصد حجمی و وزنی داشته باشد.
 • تعداد دانه های نارس در حدود مجاز بیشینه ۲٫۵ درصد وزنی باشد.
 • کپک زدگی کشمش مقدار بیشینه ۲ درصد وزنی باید داشته باشد.
 • آسیب دیدگی کشمش باید مقدار بیشینه ۲ درصد وزنی داشته باشد.
 • مقدار شکرک زدگی کشمش می بایست بیشینه ۱۰ درصد وزنی داشته باشد.
 • چوب خوشه موجود در حدود مجاز ۵ سانتی متر در یک کیلوگرم باشد.
 • میزان آلودگی در حد مجاز ۵ درصد عددی باشد.
 • تعداد کشمش های دم دار در حدود ۱۰ درصد عددی باشد.
 • تعداد کشمش های دانه دار در حد استاندارد ۲ درصد عددی باشد.

کشمش بیدانه انگوری را با روند اجرای آزمون های مختلف طبق شاخص های حدود مجاز کیفی استاندارد تولید می نماییم و شرکت صادرات کشمش مستقر در دیار آذربایجان شرقی هستیم.
شرکت صادرات کشمش

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما